Kurs dla nauczycieli Szkoły Polskiej w Bazylei.

W dniach 11 -12 lutego 2012 Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą - Polonijne Centrum Nauczycielskie - zorganizowało kurs dla nauczycieli
Szkoły Polskiej w Bazylei: Nauczanie języka polskiego poza granicami Polski. 
 
Osobą prowadzącą była p.Małgorzata Matyska.
 
Głównym tematem kursu była metodyka nauczania języka polskiego na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum przekazywana w praktyce.
 
Polonijne Centrum Nauczycielskie jest instytucją oświatową powołaną przez Ministra Edukacji Narodowej w 1991 r.
 
Zadaniem Centrum jest merytoryczne i metodyczne wspomaganie nauczycieli spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej, uczących języka polskiego i innych przedmiotów
w języku polskim.
 
Corocznie PCN organizuje szkolenia metodyczne, w których uczestniczy ponad 1000 nauczycieli.